สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

ประชุมติดตามการวางแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (นราธิวาส)

ประชุมติดตามการวางแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (นราธิวาส)

17 กุมภาพันธ์ 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ติดตามความก้าวหน้าผ่าน zoomติดตามความก้าวหน้าผ่าน zoom
  • photo ติดตามความก้าวหน้าผ่าน zoomติดตามความก้าวหน้าผ่าน zoom
  • photo ติดตามความก้าวหน้าผ่าน zoomติดตามความก้าวหน้าผ่าน zoom
  • photo ติดตามความก้าวหน้าผ่าน zoomติดตามความก้าวหน้าผ่าน zoom
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนข้าวอินทรีย์ จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเจ้าของโครงการ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. ที่มาและความสำคัญของโครงการ 2. แผนการดำเนินงาน 3. การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ผ่านมา 5. เป้าหมายของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. การจะทำให้แผนอาหารขับเคลื่อนต่อไปได้จะต้องบรรจุเข้าไปในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/หน่วยงาน จังหวัดนราธิวาสมีประเด็นพื้นที่ที่สนใจที่จะทำเรื่องอาหารปลอดภัย คือ ข้าวอินทรีย์ ปลอดภัยจากต้นทางการผลิต ซึ่งจะใช้แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารเป็นตัวผลักดัน จึงต้องปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการหารือวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อร่วมทำแผนปฏิบัติราชการร่วมกันด้วย
  2. แผนการดำเนินงาน นักปฏิบัติการทำแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการที่มีอยู่แล้วจำนวน 1-2 ครั้ง จากนั้นคืนข้อมูลการทำแผน และเสนอแผนต่อผู้ว่า
  3. หน่วยงาน/stakeholder ที่เกี่ยวข้องที่จะเชิญเข้ามาทำปฏิบัติการ ได้แก่ กรมการข้าว สนง เกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัด เครือข่ายข้าว เครือข่ายชุมชน และภาคประชาสังคม
  4. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ผ่านมา   แผนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดนราธิวาสยังไม่ได้ถูกนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
  5. เป้าหมายของโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 1,000.00 lock_open