สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ระบบอาหารนราธิวาส

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ระบบอาหารนราธิวาส

25 มีนาคม 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนโครงการของยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส และเก็บรวมรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เกิดการทำงานร่วมกันของหลากหลายหน่วยงาน เช่น ฟาร์มตัวอย่างฯ บริษัทประชารัฐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานพาณิชย์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานประมง โรงพยาบาลจะแนะ องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปารี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด
  2. เกิดแผนงาน โครงการเกี่ยวกับระบบอาหารทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 6,500.00 lock_open