สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ระบบอาหารนราธิวาส25 มีนาคม 2564
25
มีนาคม 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Aitsara
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนโครงการของยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดนราธิวาส และเก็บรวมรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เกิดการทำงานร่วมกันของหลากหลายหน่วยงาน เช่น ฟาร์มตัวอย่างฯ บริษัทประชารัฐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานพาณิชย์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานประมง โรงพยาบาลจะแนะ องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปารี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด
  2. เกิดแผนงาน โครงการเกี่ยวกับระบบอาหารทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่