สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดระนอง

ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดระนอง

8 มิถุนายน 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมรับฟังความคิดเห็นในการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดระนอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดการประชุม วางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะของคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเด็กจังหวัดระนอง ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปลัดจังหวัดระนอง ท้องถิ่นจังหวัดระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ศึกษาธิการจังหวัดระนอง รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ ม.อ. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง และ11. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดระนอง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,000.00 lock_open