สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ระนอง

กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ระนอง
วันที่ 29/06/2021 - 30/06/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 5 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ดูแลโครงการ ทีมประเมิน และนักวิชาการ
รายละเอียดกิจกรรม :