สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
27 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน1 สร้างความเข้าใจแผนงาน 10 1,800.00 1,600.00
3 ก.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 2 10 800.00 800.00
30 ต.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 3 10 11,600.00 11,600.00
7 - 11 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 4 10 0.00 0.00
22 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 5 12 0.00 0.00
26 - 30 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 6 30 0.00 0.00
28 พ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 7 5 0.00 0.00
2 ธ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 8 12 0.00 0.00
12 ม.ค. 62 เก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย บ้านหูยาน 10 1,000.00 1,000.00
19 ม.ค. 62 ประชุมคณะทำงาน 9 10 0.00 0.00
8 ก.พ. 62 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและลงนามร่วมกับนายอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 21 0.00 0.00
1 มี.ค. 62 กิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ 4 0.00 0.00
20 มี.ค. 62 เก็บและรวบรวมข้อมูล 10 3,000.00 3,000.00
26 มี.ค. 62 ประชุมคณะทำงาน 21 7,000.00 6,200.00
19 เม.ย. 62 วิเคราะห์ข้อมูลและยกร่างแผนระบบอาหารตำบลนาท่อม 11 5,000.00 5,400.00
26 เม.ย. 62 นำเสนอโครงการขับเคลื่อนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ) 4 0.00 0.00
5 พ.ค. 62 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสตรายงานความก้าวหน้า 1 800.00 800.00
7 พ.ค. 62 เวทีเสวนาสร้างการรับรู้ เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเพิ่มเกษตรอินทรีย์(Mobile Unit) 5 1,500.00 1,500.00
8 พ.ค. 62 เพื่อหนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนโมเดลบ้านหูยาน 50 29,400.00 29,400.00
16 พ.ค. 62 อบรมเชิงปฎิบัติการการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 14 0.00 0.00
21 พ.ค. 62 กิจกรรมตลาดนัดน่าซื้อครั้งที่1(ตลาดม่วงลูกดำ) 14 0.00 0.00
23 พ.ค. 62 ตรวจสารปนเปื้อนในผัก ผลไม้ เนื้อสัตร์อาหารสดในตลาดนัดโคกม่วง และรวบรวมข้อมูลอาหารปลอดภัย 3 ประเด็น 14 0.00 0.00
25 พ.ค. 62 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศวสต. 1 0.00 0.00
4 มิ.ย. 62 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมทบทวนแผนตำบล ปี 2561 - 2565 50 0.00 0.00
11 มิ.ย. 62 ประชุมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การจัดการอาหารปลอดภัย อบต.ควนรู 12 10,500.00 10,500.00
19 มิ.ย. 62 พัฒนาศักยภาพครัวเรือนต้นแบบขยายผลรูปแบบการจัดการอาหารปลอดภัยตำบลนาท่อม 50 20,500.00 20,500.00
26 มิ.ย. 62 ประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง 3 0.00 0.00
30 มิ.ย. 62 หนุนเสริมครัวเรือนต้นแบบขับเคลื่อนโมเดลบ้านหูยาน 50 10,100.00 0.00
30 มิ.ย. 62 ถอดบทเรียนชุมชนหูยาน โดยใช้ ครัวเรือนต้นแบบ สวนป้าหนุน 48 4,000.00 33,400.00
8 ก.ค. 62 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารตำบลนาท่อมโดยคระทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม 25 4,500.00 6,180.00
10 ก.ค. 62 ติดตามและเยี่ยมเสริมพลังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมือง 24 1,300.00 1,300.00
11 - 12 ก.ค. 62 สื่อสารรณรงค์ในงานตลาดนัดของดีนาท่อมประจำปี 2562 300 6.00 6,500.00
13 ส.ค. 62 ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลนาท่อม 11 3,660.00 3,660.00
20 ส.ค. 62 ประชุมเตรียมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนใต้กล่าง ประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย) 12 4,800.00 4,800.00
22 ส.ค. 62 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่โซนกลางประเด็นระบบอาหาร(ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และโภชนาการสมวัย) 40 3,300.00 3,300.00
23 ส.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการของศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต.)ปีที่ 2 พ.ศ.2561 - 2562 ครั้งที่ 5 1 0.00 0.00
31 ส.ค. 62 ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน 12 0.00 0.00
รวม 927 124,566.00 37 151,440.00