สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ที่อยู่
โทรศัพท์ 043-556001-8
โทรสาร 043- 556009
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) 2562 1,000,000.00 0/0
บ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2562 3,000,000.00 0/0
แก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562 3,000,000.00 0/0
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562 2,040,000.00 0/0
ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 2562 3,000,000.00 0/0
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2562 0.00 0/0
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดร้อยเอ็ด 2562 0.00 0/0
โครงการพัฒนากลุ่มสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน 2562 878,200.00 0/0
โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2562 493,850.00 0/0
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2562 990,800.00 0/0
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 2562 500,000.00 0/0
โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น 2562 2,000,000.00 0/0
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (การดูแลสุขภาพ/การสร้างรายได้จากการทำน้ำมันหอมระเหยและการทำสปา) 2562 399,650.00 0/0
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 2562 500,000.00 0/0
การแปรรูปปลาตากแห้งคุณภาพตำบลหนองบัว อำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธ์ุ 2563 0.00 0/0