สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 กิจกรรมเสริมโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ในเขตชุมชนเมืองยะลา 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
2 Matching Model ควนเนียง 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
3 Matching Model ตำบลบางปู 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
4 Matching Model บางกล่ำ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
5 Matching Model บางตาวา 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
6 Matching Model ตันหยงลุโละ 100,000.00 1 ก.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ
7 Matching Model ดอนรัก 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
8 Matching Model ท่ากำชำ 100,000.00 4 ก.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ
9 Matching Model โคกสะตอ 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
10 Matching Model เอราวัณ 100,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
11 Matching Model สาวอ 100,000.00 1 พ.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ
12 Matching Model รูสะมิแล 100,000.00 1 ก.ค. 2565 กำลังดำเนินโครงการ