สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

stars
1. สถานการณ์/ปัญหา
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
2. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
3. แนวทาง/วิธีการสำคัญ
paid
4. งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนงาน
0.00 บาท
stars
5. โครงการที่ควรดำเนินการ
ชื่อโครงการย่อยผู้รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)
stars
6. รายชื่อข้อเสนอโครงการ
ไม่มี
stars
7. รายชื่อติดตามโครงการ
ปีงบประมาณชื่อติดตามโครงการองค์กรรับผิดชอบงบประมาณ (บาท)
1 2562 สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 0.00
2 2562 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ปี2 0.00
3 2561 พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 0.00
4 2562 แผนงานบริหารจัดการ โครงการระบบอาหารในสถานศึกษา 0.00
5 2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15,000,000.00
6 2563 การพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 3,000,000.00
7 2563 งานบริหาร สำนักงาน (สจรส.ม.อ.) ปี 63 0.00
8 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ระยะที่ 2 0.00
9 2564 โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 0.00
10 2564 โครงการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี 66-70 650,000.00
11 2563 โครงการขยายผลและขับเคลื่อนรูปแบบการดำเนินงานระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืนในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สถาบันโยบายสาธารณะ 10,000,000.00
12 2565 โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (13 เขต) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส. ม.อ.) 15,000,000.00
13 2563 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะระดับพื้นที่ (77 จังหวัด) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15,000,000.00
14 2563 การพัฒนารูปแบบในการเสริมสร้างสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ 0.00
15 2564 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 10,000,000.00
16 2565 โครงการการพัฒนารูปแบบในการสร้างเสริมสมรรถนะของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3,484,772.00
17 2565 โครงการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (สงขลาและนครศรีธรรมราช) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 600,000.00
18 2565 โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย 10,000,000.00
19 2566 สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สนส.ม.อ.(HIA-RC) สถาบันนโยบายสาธารณะ 0.00
20 2567 ทดลองใช้งานบันทึกโครงการ (ลินลี่) สถาบันนโยบายสาธารณะ 0.00
21 2565 การจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อการจัดการความปลอดภัยกีฬามวลชน (Mass sport) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,820,000.00
22 2565 การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1,200,000.00
รวม 85,754,772.00
stars
8. เอกสารประกอบ
Little Bear
Little Bearแผนงานเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2567 น.