สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0-7460-9600
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง โครงการย่อยที่ 6: การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน 2560 100,000.00 0/0
โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ กับดักแมลงในการป้องกันโรคและแมลงใน สวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัย 2560 80,000.00 0/0
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง โครงการย่อยที่ 2: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปเพื่อสร้างเสริม รายได้ให้ชาวสวนยางและสวนปาล์ม 2560 100,000.00 0/0
โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2561 100,000.00 0/0
โครงการ การพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561 189,400.00 0/0
โครงการการจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 2561 70,000.00 0/0
โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศสำหรับผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ 2562 82,000.00 0/0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Farmer ในจังหวัดพัทลุง 2562 60,000.00 0/0
โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2 2562 130,000.00 0/0
โครงการ การส่งเสริมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน 2561 100,000.00 0/0
โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศสำหรับผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ 2562 82,000.00 0/0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Farmer ในจังหวัดพัทลุง 2562 60,000.00 0/0
โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 2 2562 130,000.00 0/0
โครงการ การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2561 100,000.00 0/0
การพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561 189,400.00 0/0
การส่งเสริมและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน 2561 100,000.00 0/0
การจัดการขยะอินทรีย์จากครัวเรือน ด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ 2561 70,000.00 0/0
โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งชุมชน ระยะที่ 3 2560 163,000.00 0/0
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปเพื่อสร้างเสริม รายได้ให้ชาวสวนยางและสวนปาล์ม 2560 100,000.00 0/0
นวัตกรรมเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเป็นพลเมืองดีีมีศีิลธรรม 2563 0.00 0/0
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชื้อชีวินทรีย์ กับดักแมลงในการ ป้องกันโรคและแมลงในสวนไม้ผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตไม้ผลปลอดภัย 2560 80,000.00 0/0
โครงการ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าขมิ้นชันสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นชัน 2560 100,000.00 0/0