สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
10 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 10 0.00 0.00
23 ส.ค. 61 ประชุมติดตามความก้าวหน้า ของหลักสูตร 10 0.00 0.00
9 ก.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม ภาคใต้ 10 0.00 0.00
10 - 12 ก.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1 30 0.00 0.00
19 - 21 ต.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 30 0.00 0.00
25 ก.พ. 62 ลงพื้นที่สนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ 10 0.00 0.00
1 มี.ค. 62 ติดตามความก้าวหน้านักประเมินภาคใต้ 20 0.00 0.00
12 - 13 มี.ค. 62 ประชุม ติดตามงานและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ 30 0.00 0.00
30 - 31 มี.ค. 62 ประชุมสรุป ติดตามงานประเมินผลโครงการ ภาคใต้ 30 0.00 -
11 - 12 มิ.ย. 62 ประชุม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ 0 0.00 -
รวม 180 0.00 8 0.00