สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ติดตามความก้าวหน้านักประเมินภาคใต้

กิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้านักประเมินภาคใต้
วันที่ 01/03/2019 - 01/03/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :
ติดตามความก้าวหน้านักประเมินภาคใต้