สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ลงพื้นที่สนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ

กิจกรรม : ลงพื้นที่สนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
วันที่ 25/02/2019 - 25/02/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :