สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุม ติดตามงานและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ

กิจกรรม : ประชุม ติดตามงานและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
วันที่ 12/03/2019 - 13/03/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :