สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม ภาคใต้

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม ภาคใต้
วันที่ 09/09/2018 - 09/09/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :