สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 110 สิงหาคม 2561
10
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  • แนะนำคณะทำงาน ภาคเหนือ และภาคใต้
  • แบ่งหน้าที่รับผิดชอบการทำงาน
  • กำหนดแนวทาง เครื่องมือ ที่ใช้
  • กำหนดขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรฯ
  • กำหนดกรอบเวลาการทำงาน
circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • กำหนดหน้าที่รับผิดชอบการทำงาน ในแต่ละด้าน
  • ได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรฯ และกรอบเวลาการทำงาน