สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมติดตามความก้าวหน้า ของหลักสูตร

กิจกรรม : ประชุมติดตามความก้าวหน้า ของหลักสูตร
วันที่ 23/08/2018 - 23/08/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมติดตามความก้าวหน้า ของหลักสูตร