สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1

ลงพื้นที่สนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ25 กุมภาพันธ์ 2019
25
กุมภาพันธ์ 2019รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงสนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ถอดบทเรียน - บันทึกข้อมูลหน้าเวป