สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้และภาคเหนือ ปี1

ลงพื้นที่สนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ

ลงพื้นที่สนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ

25 กุมภาพันธ์ 2562
สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สินสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงสนับสนุน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ถอดบทเรียน - บันทึกข้อมูลหน้าเวป

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open