สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมสรุป ติดตามงานประเมินผลโครงการ ภาคใต้

กิจกรรม : ประชุมสรุป ติดตามงานประเมินผลโครงการ ภาคใต้
วันที่ 30/03/2019 - 31/03/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย xx

รายละเอียดกิจกรรม :
xx