สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1
วันที่ 10/08/2018 - 10/08/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1