สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
7 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงานโครงการ 30 4,200.00 4,200.00
8 ส.ค. 61 รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 1 3 500.00 590.00
24 ก.ย. 61 เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน 17 26,160.00 26,180.00
8 ต.ค. 61 รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 2 2 4,244.00 4,444.00
13 ธ.ค. 61 จัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม 400 32,000.00 31,840.00
1 - 2 พ.ค. 62 รายงานความก้าวหน้าโครงการครั้งที่ 3 2 864.00 864.00
8 พ.ค. 62 ประชุมการเขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อของบประมาณจากกองทุน 42 10,000.00 5,880.00
10 พ.ค. 62 ประชุมแนวทางการปริหารจัดการกองทุน ฯในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 135 20,250.00 4,760.00
13 พ.ค. 62 ประชุมแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการ ของบประมาณกองทุนฯ 53 10,000.00 7,420.00
14 พ.ค. 62 ประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 31 10,000.00 4,340.00
15 พ.ค. 62 ประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 36 10,000.00 5,040.00
25 มิ.ย. 62 ประชุมพัฒนาชมรมผุ้สูงอายุคุณภาพ สู่อำเภอสุขภาพดี 80ปี ยังแจ๋ว 35 3,380.00 4,900.00
รวม 786 131,598.00 12 100,458.00