สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมคณะทำงานโครงการ

ประชุมคณะทำงานโครงการ

7 สิงหาคม 2561
สุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาว
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • นำเสนอผลการดำเนินผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม ในปี 2558 - 2560
  • ชี้แจงทำความเข้าใจเป้าหมายและทิศทางของโครงการฯ
  • ร่วมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
  • สรุปแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 32 คน
  • ผู้เข้าร่วมประชุมมีการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
  • สรุปรายงานการประชุมเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัฐนิคม
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 32 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

-จนท.สาธารณสุข
- จนท.อปท.อำเภอคีรีรัฐนิคม - แกนนำผู้ดูแลผู้สูงอายุ - แกนนำผู้สูงอายุ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 lock