สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมการเขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อของบประมาณจากกองทุน

ประชุมการเขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อของบประมาณจากกองทุน

8 พฤษภาคม 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้ความรู้ ความเข้าใจกับคณะกรรมการกองทุน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการกองทุน,ระเบียบกองทุน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.แกนนำเครือข่าย จำนวน 95 คน สามารถเขียนแผนงานโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

2.แกนนำเครือข่ายสามารถเข้าถึงแผนการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 42 คน
ประกอบด้วย

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

-แกนนำผส.

-แกนนำอสม.

-และแกนนำชมรมต่างๆ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,880.00 0.00 0.00 0.00 5,880.00 lock_open