สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ประชุมแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

15 พฤษภาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้ความรู้ ความเข้าใจกับคณะกรรมการกองทุน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการกองทุน,ระเบียบกองทุน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 36 คน

2.คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล เข้าใจบทบาทภารกิจแนวทางและเป้าหมายโครงการ โดยมีเงินเหลือจากการอนุมัติน้อยที่สุด

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 36 คน จากที่ตั้งไว้ 36 คน
ประกอบด้วย

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-คณะกรรมการ

-กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 5,040.00 0.00 0.00 0.00 5,040.00 lock_open