สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมพัฒนาชมรมผุ้สูงอายุคุณภาพ สู่อำเภอสุขภาพดี 80ปี ยังแจ๋ว

ประชุมพัฒนาชมรมผุ้สูงอายุคุณภาพ สู่อำเภอสุขภาพดี 80ปี ยังแจ๋ว

25 มิถุนายน 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-คัดกรองสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 35คน

-ให้ความรู้แกนนำชุมรมผู้สูงอายุในการเขียนแผนงานโครงการ เพื่อของบกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.แกนนำผู้สูงอายุทุกชมรม และเครือข่ายเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 35 คน

2.มีเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  การทำงานเป็นทีม  ช่วยให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเอง และการช่วยเหลือสังคม จนเป็นที่ยอมรับจากสังคม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 35 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

-แกนนำผส.

-แกนนำอสม.และแกนนำชมรมต่างๆ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,900.00 0.00 0.00 0.00 4,900.00 lock_open