สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมแนวทางการปริหารจัดการกองทุน ฯในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ประชุมแนวทางการปริหารจัดการกองทุน ฯในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

10 พฤษภาคม 2562
wannawanna
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้ความรู้ ความเข้าใจกับคณะกรรมการกองทุน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการกองทุน,ระเบียบกองทุน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล เข้าใจบทบาทภารกิจแนวทางและเป้าหมายโครงการ โดยมีเงินเหลือจากการอนุมัติน้อยที่สุด

2.คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมฯ  จำนวน 101 คน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 36 คน จากที่ตั้งไว้ 135 คน
ประกอบด้วย

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-คณะกรรมการ

-กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 4,760.00 0.00 0.00 0.00 4,760.00 lock_open