สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม

จัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วม

13 ธันวาคม 2561
นักศึกษาฝีกงานนักศึกษาฝีกงาน
รายงานจากพื้นที่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พัฒนาความรู้และทักษะแกนนำผู้สูงอายุ ทั้ง 8ตำบล เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะสังสรรค์ร่วมกับกลุ่มในวัยเดียวกัน เช่น การเล่นกีฬา,การแสดง ประเพณีท้องถิ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พัฒนาความรู้และทักษะแก่แกนนำผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 398 คน จากที่ตั้งไว้ 400 คน
ประกอบด้วย

จัดกิจกรรมด้านกีใาให้กับผู้สูงอายุ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 31,840.00 0.00 0.00 0.00 31,840.00 lock_open