สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน

เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูงอายุโดยชุมชน

24 กันยายน 2561
สุริยา น้ำขาวสุริยา น้ำขาว
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จำนวน 11 ชมรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน ร่วมประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 11 ชมรม และได้รับการรับรองชมรมผู้สูงอายุคุณภาพจากกรมอนามัยทั้ง 11 ชมรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 17 คน จากที่ตั้งไว้ 17 คน
ประกอบด้วย

กรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 17 คน เยี่ยมเสริมพลังชมรมผู้สูง จำนวน 11 ครั้ง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 26,180.00 0.00 0.00 0.00 26,180.00 lock_open