สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประชุมแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการ ของบประมาณกองทุนฯ

ประชุมแนวทางการเสนอแผนงาน/โครงการ ของบประมาณกองทุนฯ

13 พฤษภาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ให้ความรู้ ความเข้าใจกับคณะกรรมการกองทุน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการกองทุน,ระเบียบกองทุน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.แกนนำเครือข่ายสามารถเข้าถึงแผนการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล

2.แกนนำเครือข่าย จำนวน 53 คน สามารถเขียนแผนงานโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 53 คน จากที่ตั้งไว้ 53 คน
ประกอบด้วย

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

-แกนนำผส.

-แกนนำอสมและแกนนำชมรมต่างๆ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 7,420.00 0.00 0.00 0.00 7,420.00 lock_open