สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ในการขยายผลเกษตรผสมผสานหรือวนเกษตรในพื้นที่

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อติดตาม สนับสนุนและสังเคราะห์ความรู้พร้อมข้อเสนอต่อการทำสวนยางยั่งยืนในพื้นที่

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

15 ส.ค. 63 ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้อง 30.00 45,400.00 -
20 ส.ค. 63 ประชุม ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จ.ระนอง 0.00 3,324.00 -
28 ก.ย. 63 ประชุม ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จ.ระนอง 0.00 3,964.00 -
14 พ.ย. 63 ประชุม ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จ.ระนอง 0.00 3,780.00 -
22 พ.ย. 63 ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโดยทีมวิชาการเชื่อมโยงเครือข่าย กับเกษตรต้นแบบ และหรือ สถาบันเกษตรที่สังกัด 10.00 50,000.00 -
15 ม.ค. 64 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนวิเคราะห์ รูปแบบ/วิธีการปรับใช้การทำเกษตรกรรมยั่งยืนในสวนยาง ที่เหมาะสมและสรุปร่างข้อเสนอ 30.00 36,350.00 -
10 - 11 ก.พ. 64 ประชุม ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จ.ระนอง 0.00 24,876.00 -
10 - 11 ก.พ. 64 ประชุมประสานเครือข่ายจังหวัดระนอง 0.00 0.00 -
12 มี.ค. 64 เครือข่ายร่วมกับ กยท. จัดทำพัฒนาข้อเสนอ แนวทางการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในสวนยาง และสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนและผลักดันทางนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30.00 20,250.00 -
30 มี.ค. 64 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสวนยาง 10 รายร่วมกับ กยท. 10.00 48,000.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้