สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พืชร่วมยาง ระนอง

ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้อง20 ตุลาคม 2563
20
ตุลาคม 2563รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
  1. หลักการแนวคิด โครงการ ศวนส. และแผนงานการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา
  2. บรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา
  3. สรุปสะท้อนการเรียนรู้และสิ่งที่ตั้งใจนำกลับไปปรับใช้กับแปลงตัวเอง
  4. เติมเต็มและให้ข้อเสนอแนะ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
  2. แผนงานการทำเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่