สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสวนยาง 10 รายร่วมกับ กยท.

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสวนยาง 10 รายร่วมกับ กยท.
วันที่ 30/03/2021 - 30/03/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 48,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย กรณีศึกษาในระดับพื้นที่จำนวน 10 คน
รายละเอียดกิจกรรม :
นำองค์ความรู้/รูปแบบ พืชร่วมยาง-สวนยางยั่งยืน แบบต่าง ๆ เรียนรู้ ปรับใช้ตามบริบทโดยได้รับการสนับสนุนจาก กยท.