สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุม ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จ.ระนอง

กิจกรรม : ประชุม ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จ.ระนอง
วันที่ 10/02/2021 - 11/02/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 24,876.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :