สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุม ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จ.ระนอง

กิจกรรม : ประชุม ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จ.ระนอง
วันที่ 14/11/2020 - 14/11/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,780.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :