สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พืชร่วมยาง ระนอง

ประชุม ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จ.ระนอง14 พฤศจิกายน 2563
14
พฤศจิกายน 2563รายงานจากพื้นที่ โดย Kero
 • สรุปการหารือสวนยาง 14-พย 63 สวนพูนธวัช ระนอง.docx
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประสานผู้เข้าร่วม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสานความร่วมมือ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การคัดเลือกแปลงเกษตรกรตัวอย่าง
  • นายอุดม คำแป้น มีสวนยางจำนวน 100 ไร่ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ในส่วนที่ 2-3มีการปลูกยางแบบสวนผลมผสาน โดยมี การปลูก ปาล์ม โกโก้ ทุเรียน กาแฟ ไม้เศรษฐกิจ มะพร้าว กล้วย และมีการเลี้ยงปลา หมูหลุม เพื่อผลิตปุ๋ยใช้เอง
  • นายพงษ์ศร สีสิน มีที่ดินจำนวน 200 ไร่ 7 แปลงซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิจึงไม่สามารถขอเงินสงเคราะห์การทำสวนยางได้ แต่มีการทำไร่ผสมผสานในสวนยางมีการปลูก ทุเรียน หมาก สะตอ กาแฟ ตะเคียน
  • นายอภิชัย นาคฤทธิ์ มีสวนยางจำนวน 50 ไร่ โดยมีการปลูกแบบผสมผสานแต่เป็นการปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ตะเคียน จำปา ยางนา พะยอม และผักเหลียง มะเดื่อ
  • นายสุลาวัตร เตาตระกูล มีสวนยาง 30 ไร่ โดยมีการปลูกแบบผสมผสาน คือ ทุเรียน กาแฟ สะตอ หมาก กล้วยหอมและมีการขุดสระเพื่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่
  • นายสินมหัด ด่อนศรี มีสวนยาง 6 ไร่ ปาล์ม 30 ไร่ โดยมีการปลูกจำปาทองและมีการขุดสระเพื่อสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ และมีการใช้พื้นที่แยกจากสวนปาล์ม ยาง เป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์โดยมีการเลี้ยงวัว 40 ตัว หมู 80 ตัวโดยมีการขายเนื้อหมูเดือนละ 180 ตัวและใช้ขี้หมูในการเป็นปุ๋ยให้แก่หญ้าเนียเปีย
  • นายพูนธวัช เหล่าประวัติชัย มีพื้นที่ 15 ไร่ โดยมีการปลูกผักเหลียง กล้วย ไม้ดอก เพื่อให้มีการปลูกที่หลากหลายและจะทำให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างของจังหวัดระนอง
  • .นางสุจินต์ ศรีเกตุ  หมู่11ต.ลำเลียง อ.กระบุรี
  • นายสมศักดิ์ ไชยนาศักดิ์  หมู่2 ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น
  • นายบาหรี  หมาดหมัน  หมู่8ต.นาคา อ.สุขสำราญ
  • นายวินัย ทองพร้อม  หมู่7 ต .นาคา อ.สุขสำราญ
 2. การดำเนินการศูนย์เรียนรู้สวนยางยั่งยืน รูปแบบโครงสร้างการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้สวนยางยั่งยืน (พูนธวัช เล่าประวัติชัย ) กลุ่มเกษตรกรทำสวนยาง สกย.ฝายคลองน้ำจืด จ.ระนอง โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 1)จัดอบรมเชิงปฎิบัติการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์ระบบสูบน้ำโซล่าเซล 2)ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนพัฒนาศูนย์เรียนรู้สวนยางยั่งยืน ทั้งสถาบันวิชาการ  กยท. หน่วยงานอื่นๆ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่