สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พืชร่วมยาง ระนอง

ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโดยทีมวิชาการเชื่อมโยงเครือข่าย กับเกษตรต้นแบบ และหรือ สถาบันเกษตรที่สังกัด5 พฤศจิกายน 2564
5
พฤศจิกายน 2564รายงานจากพื้นที่ โดย Kero
  • ยาง นายอภิชา ทองสุย กะเปอร์ ระนอง.docx
  • พูนธวัช เล่าประวัตฺชัย รน.docx
  • สวนยางยั่งยืนผู้ใหญ่สุจินต์(E).docx
  • พืชร่วมยาง-อุดม-ระนอง (E).docx
  • พืชร่วมยาง-วินัย-ระนอง (E).docx
  • พืชร่วมยาง-ยืนยง-ระนอง (E).docx
  • พืชร่วมยาง-บ่าหรี-หมัดหมัน.docx
  • ชัยสิทธิ์ พืชร่วมยาง(E).docx
  • กรณีศึกษาพืชร่วมยางสมศักดิ์(E).docx
  • กรณีศึกษาพืชร่วมยางเรืองวิทย์.docx
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ทำสวนยางผสมผสานและร่วมคัดกรองกับ กยท.ระนองเพื่อลงพื้นที่ถอดบทเรียนสวนยางยั่งยืนต้นแบบ 10 ราย

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดชุดข้อมุลการถอดบทเรียนพื้นที่ต้นแบบจำนวน 10 พื้นที่ ซึ่งแต่ละพื้นที่มีรูปแบบการจัดการที่แตกต่างกันและเป้นพื้นที่แปลงขนาดใหญ่

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่