สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 15/08/2020 - 15/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 45,400.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานกลุ่มเครือข่าย จนท. กยท.,นักวิชาการ,ภาคีที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดทำแผนปฏิบัติการขยายผลโมเดล ร่วมกันคัดเลือกเกษตรนำร่อง (แบบ 5 :ปลูกแทนแบบผสมผสาน หรือเกษตรกรรมยั่งยืน) 10 ราย (ควรสัมพันธ์กับเครือข่าย/สถาบันเกษตรที่ทำงานอยู่แล้ว)