สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมประสานเครือข่ายจังหวัดระนอง

กิจกรรม : ประชุมประสานเครือข่ายจังหวัดระนอง
วันที่ 10/02/2021 - 11/02/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :