สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
5 ต.ค. 60 ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2 10 3,562.00 3,562.00
7 พ.ย. 60 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 15% งวดที่ 1 100 521,739.00 521,739.00
14 - 15 พ.ย. 60 ประชุุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต.ครั้งที่ 1/2560 60 240,000.00 186,421.00
28 ก.พ. 61 - 1 มี.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางครั้งที่ 2 100 204,168.00 204,168.00
31 พ.ค. 61 เบิกจ่ายเงินโครงการศูนย์วิชาการสร้าง้สริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) งวดที่2 1 5,000,000.00 5,000,000.00
1 มิ.ย. 61 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 15% งวดที่ 2 100 652,174.00 652,174.00
4 - 5 มิ.ย. 61 ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ HIA RC 8 0.00 0.00
5 มิ.ย. 61 วางแผนการประเมินแผนงานสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ปีที่ 1 4 0.00 0.00
28 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61 ประชุมกรรมการกำกับทิศ ศวสต 30 0.00 275,135.00
14 - 17 ก.พ. 62 ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต) ปีที่2 พ.ศ.2561-2562ครั้งที่4 64 183,681.00 183,681.00
รวม 477 6,805,324.00 10 7,026,880.00