สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2

ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 2

5 ตุลาคม 2560
hsmiscachsmiscac
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ประชุมคณะทำงานในโครงการ ศวสต. เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายงานให้รับผิดชอบ โดยแบ่งตามโซนที่รับผิดชอบ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้มอบหมายงานตามโซนให้รับผิดชอบ ดังนี้
  • โซนใต้บน ทำเรื่องการจัดการปัจจัยเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ น.ส.ซุวารี มอซู
  • โซนใต้กลาง ทำเรื่องระบบอาหารในจังหวัดสงขลา และพัทลุง ให้ น.ส.วรรณา สุวรรณชาตร รับผิดชอบ ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ น.ส.ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
  • โซนใต้ล่าง ทำเรื่องสันติสุขภาวะและการแพทย์พหุวัฒนธรรมให้ น.ส.ซูวารี มอซู
  • โซนอันดามัน ทำเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน มอบหมายให่ น.ส.ซุวารี มอซู
    ซึ่งทั้งหมดมี อ.เพ็ญ สุขมาก เป็นผู้ดูแลภาพรวมและที่ปรึกษาในการทำโครงการ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,562.00 0.00 0.00 0.00 3,562.00 lock_open