สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต) ปีที่2 พ.ศ.2561-2562ครั้งที่414 กุมภาพันธ์ 2562
14
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต) ปีที่2 พ.ศ.2561-2562ครั้งที่4

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 64 คน จากที่ตั้งไว้ 64 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ สมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร นักวิชาการอิสระ เครือข่ายชาวเลทับตะวัน,หินลาด,ท่าใหญ่ อปพร.ตำบลบางม่วง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-