สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต) ปีที่2 พ.ศ.2561-2562ครั้งที่4

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต) ปีที่2 พ.ศ.2561-2562ครั้งที่4

14 กุมภาพันธ์ 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 64 คน จากที่ตั้งไว้ 64 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ สมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร นักวิชาการอิสระ เครือข่ายชาวเลทับตะวัน,หินลาด,ท่าใหญ่ อปพร.ตำบลบางม่วง

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
27,000.00 0.00 155,011.00 1,300.00 370.00 0.00 183,681.00 lock_open