สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต.ครั้งที่ 1/2560

ประชุุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต.ครั้งที่ 1/2560

14 พฤศจิกายน 2560
hsmiscachsmiscac
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  • รับฟังการนำเสนอการทำงานเขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHB) เรื่อง การจัดการบุหรี่ระดับอำเภอ โดย คณะทำงาน DHB บ้านนาสาร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านนาสารจ.สุราษฎร์ธานี

  • ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานบูรณาการระดับตำบล เรื่อง ความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็น ผู้สูงอายุ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหมู่บ้านปลอดขยะ แลกเปลี่ยน/ให้ข้อเสนอแนะ โดย คณะกรรมการกำกับทิศ ศวสต. และ สจรส. ม.อ.

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ โครงการ ศวสต. ณ ห้องประชุม สปสช.เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเรื่องการจัดการขยะและงานผู้สูงอายุในระดับตำบลและ พชอ.
  2. ได้คำแนะนำต่อการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ในงวดที่ 1 และการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ โดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่โซนใต้บน ด้านการจัดการปัจจัยเสี่ยง และการขับเคลื่อนผ่าน พชอ.
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย
  • คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต.
  • ตัวแทน สสส.
  • ตัวแทน สช.
  • ตัวแทน สปสช.เขต 11
  • ตัวแทน สปสช.เขต 12
  • สสอ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
35,500.00 0.00 144,582.00 6,339.00 0.00 0.00 186,421.00 lock_open