สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ HIA RC

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ HIA RC

4 มิถุนายน 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.วางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open