สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ HIA RC4 มิถุนายน 2561
4
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

วางแผนการดำเนินงานร่วมกับ HIA RC

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.วางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-