สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วางแผนการประเมินแผนงานสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ปีที่ 1

วางแผนการประเมินแผนงานสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ปีที่ 1

5 มิถุนายน 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ประชุมปรึกษาหารือแผนการประเมินแผนงานสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ปีที่ 1 2.วางแนวทางและกรอบการประเมิน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบการประเมินแผนงานสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ปีที่ 1

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open