สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต) ปีที่2 พ.ศ.2561-2562ครั้งที่414 กุมภาพันธ์ 2562
14
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้(ศวสต) ปีที่2 พ.ศ.2561-2562ครั้งที่4

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 64 คน จากที่ตั้งไว้ 64 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ สมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร นักวิชาการอิสระ เครือข่ายชาวเลทับตะวัน,หินลาด,ท่าใหญ่ อปพร.ตำบลบางม่วง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมกรรมการกำกับทิศ ศวสต30 กรกฎาคม 2561
30
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุม คณะกรรรมการกำกับทิศ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะกรรรมการกำกับทิศ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 185 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรรมการกำกับทิศ     สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 คน, โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 คน, แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 คน, สำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 1 คน, ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 3 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 1 คน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1 คน, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1 คน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 3 คน, หมู่ที่ 16 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 1 คน, ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 10 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1 คน, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 2 คน, สำนักงานวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 คน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 1 คน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.อ.สุราษฎร์ธานี 1 คน, วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 คน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 1 คน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 คน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 1 คน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย อ.สวี จ.ชมพร 1 คน, รพ.สต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชมพร 1 คน, ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน, แกนนำชุมชน 1 คน, ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคีพัฒนา จ.ระนอง 1 คน, เทศบาลตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 1 คน, ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง 1 คน, เทศบาลเมืองบางริ้น จ.ระนอง 2 คน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 1 คน, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  1 คน, สมาคมฯ 1 คน, ทีมสื่อ 1 คน, ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคีพัฒนา จังหวัดระนอง 2 คน     ผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร หมู่ที่ 2 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 4 คน, หมู่ที่ 4 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 7 คน, หมู่ที่ 7 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 2 คน, หมู่ที่ 9 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 10 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 4 คน, หมู่ที่ 11 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 45 คน, หมู่ที่ 12 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 2 คน, หมู่ที่ 14 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 2 คน, หมู่ที่ 12 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 3 คน, หมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 1 คน, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 1 คน, หมู่ที่ 12 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 1 คน, ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 คน, , หมู่ที่ 2 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 1 คน, , หมู่ที่ 5 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 คน     ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผู้สูงอายุ ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 13 คน, หมู่ที่ 3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 8 คน, ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 5 คน, เทศบาลตำบลบางนอน 2 คน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คน, ศูนย์ประชาสังคมจังหวัดระนอง 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 2 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 1 คน, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 3 คน, สคล.ใต้บน 2 คน, สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 1 คน, สมาคมประชาสังคมชุมพร 2 คน, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1 คน, สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 3 คน, เจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดสงขลา 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 2 คน, กองทุนสวัสดิการ 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 3 คน, หมู่ที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 1 คน, ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 1 คน, รพ.สต.มิตรภาพ 1 คน, เทศบาลเมืองบางริ้น 3 คน, ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางริ้น 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

วางแผนการประเมินแผนงานสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ปีที่ 15 มิถุนายน 2561
5
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

วางแผนการประเมินแผนงานสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ปีที่ 1

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ประชุมปรึกษาหารือแผนการประเมินแผนงานสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ปีที่ 1 2.วางแนวทางและกรอบการประเมิน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบการประเมินแผนงานสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง ปีที่ 1

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ HIA RC4 มิถุนายน 2561
4
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

วางแผนการดำเนินงานร่วมกับ HIA RC

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.วางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 15% งวดที่ 21 มิถุนายน 2561
1
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย hsmiscac
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินโครงการศูนย์วิชาการสร้าง้สริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) งวดที่231 พฤษภาคม 2561
31
พฤษภาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางครั้งที่ 228 กุมภาพันธ์ 2561
28
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

นำเสนอผลการดำเนินโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.นำเสนอการทำงาน เรื่อง การแพทย์พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ กรณีอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ณ โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 2.ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินวิถีชุมชน ชุมชนบ้านซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 3. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชุมชนพหุวัฒนธรรม เรื่อง  “สุขภาพดีวิถีธรรม” ของชุมชนวัดและมัสยิด ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ศวสต. งวดที่ ๑ 5. การดำเนินงาน การจัดระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
โรงพยาบาลยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลธารโต  จังหวัดยะลา
โรงพยาบาลรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส
โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสตูล  จังหวัดสตูล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานประเด็นการแพทย์พหุวัฒนธรรมในพื้นที่บ้านซือเลาะ ดำเนินงานเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน และบ้านลาโล๊ะ ดำเนินงานเรื่องสังคม 2 ศาสนา ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 2. ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ และนำเสนอผลการดำเนินงานการแพทย์ฯพหุ ใน 5 โรงพยาบาล พร้อมกับคำแนะนำในการดำเนินงานจากทีมบอร์ด ศวสต.

ผลลัพธ์ 1. ทางชุมชนและคณะทำงานทีมการแพทย์พหุทั้ง 5 โรงพยาบาล และชุมชนในพื้นที่ ได้รับแนวทางการหนุนเสริมงาน และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมลงพื้นที่ 2. เกิดความร่วมมือการทำงานกับ กอ.รมน.ภาค 4 ในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ โดยใช้เรื่องการแพทย์พหุ เป้นแนวทางสันติร่วมกัน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

1.คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต. 2.คณะทำงานแผนงานการแพทย์พหุวัฒนธรรม

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุุมคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต.ครั้งที่ 1/256014 พฤศจิกายน 2560
14
พฤศจิกายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย hsmiscac
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตาม วางแผน การดำเนินงานของโครงการศวสต.ปีที่ 2

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • รับฟังการนำเสนอการทำงานเขตสุขภาพระดับอำเภอ (DHB) เรื่อง การจัดการบุหรี่ระดับอำเภอ โดย คณะทำงาน DHB บ้านนาสาร ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านนาสารจ.สุราษฎร์ธานี

 • ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานบูรณาการระดับตำบล เรื่อง ความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็น ผู้สูงอายุ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหมู่บ้านปลอดขยะ แลกเปลี่ยน/ให้ข้อเสนอแนะ โดย คณะกรรมการกำกับทิศ ศวสต. และ สจรส. ม.อ.

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ โครงการ ศวสต. ณ ห้องประชุม สปสช.เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเรื่องการจัดการขยะและงานผู้สูงอายุในระดับตำบลและ พชอ.
 2. ได้คำแนะนำต่อการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ในงวดที่ 1 และการดำเนินงานสร้างสุขภาคใต้ โดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่โซนใต้บน ด้านการจัดการปัจจัยเสี่ยง และการขับเคลื่อนผ่าน พชอ.
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย
 • คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต.
 • ตัวแทน สสส.
 • ตัวแทน สช.
 • ตัวแทน สปสช.เขต 11
 • ตัวแทน สปสช.เขต 12
 • สสอ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 15% งวดที่ 17 พฤศจิกายน 2560
7
พฤศจิกายน 2560รายงานจากพื้นที่ โดย hsmiscac
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานโครงการ ศวสต.ปี 25 ตุลาคม 2560
5
ตุลาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย hsmiscac
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ประชุมคณะทำงานในโครงการ ศวสต. เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายงานให้รับผิดชอบ โดยแบ่งตามโซนที่รับผิดชอบ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้มอบหมายงานตามโซนให้รับผิดชอบ ดังนี้
 • โซนใต้บน ทำเรื่องการจัดการปัจจัยเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ น.ส.ซุวารี มอซู
 • โซนใต้กลาง ทำเรื่องระบบอาหารในจังหวัดสงขลา และพัทลุง ให้ น.ส.วรรณา สุวรรณชาตร รับผิดชอบ ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ น.ส.ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
 • โซนใต้ล่าง ทำเรื่องสันติสุขภาวะและการแพทย์พหุวัฒนธรรมให้ น.ส.ซูวารี มอซู
 • โซนอันดามัน ทำเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน มอบหมายให่ น.ส.ซุวารี มอซู
  ซึ่งทั้งหมดมี อ.เพ็ญ สุขมาก เป็นผู้ดูแลภาพรวมและที่ปรึกษาในการทำโครงการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(0)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-