สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางครั้งที่ 2

ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางครั้งที่ 2

28 กุมภาพันธ์ 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นำเสนอการทำงาน เรื่อง การแพทย์พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ กรณีอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ณ โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 2.ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินวิถีชุมชน ชุมชนบ้านซือเลาะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 3. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชุมชนพหุวัฒนธรรม เรื่อง  “สุขภาพดีวิถีธรรม” ของชุมชนวัดและมัสยิด ต.ลาโละ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ศวสต. งวดที่ ๑ 5. การดำเนินงาน การจัดระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม
โรงพยาบาลยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี
โรงพยาบาลธารโต  จังหวัดยะลา
โรงพยาบาลรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส
โรงพยาบาลเทพา จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสตูล  จังหวัดสตูล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานประเด็นการแพทย์พหุวัฒนธรรมในพื้นที่บ้านซือเลาะ ดำเนินงานเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน และบ้านลาโล๊ะ ดำเนินงานเรื่องสังคม 2 ศาสนา ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ 2. ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ และนำเสนอผลการดำเนินงานการแพทย์ฯพหุ ใน 5 โรงพยาบาล พร้อมกับคำแนะนำในการดำเนินงานจากทีมบอร์ด ศวสต.

ผลลัพธ์ 1. ทางชุมชนและคณะทำงานทีมการแพทย์พหุทั้ง 5 โรงพยาบาล และชุมชนในพื้นที่ ได้รับแนวทางการหนุนเสริมงาน และความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมลงพื้นที่ 2. เกิดความร่วมมือการทำงานกับ กอ.รมน.ภาค 4 ในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ โดยใช้เรื่องการแพทย์พหุ เป้นแนวทางสันติร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 120 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

1.คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการ ศวสต. 2.คณะทำงานแผนงานการแพทย์พหุวัฒนธรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
34,000.00 0.00 159,112.00 11,056.00 0.00 0.00 204,168.00 lock_open