สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

งานบริหารจัดการกลาง ศวสต. ปี 2

ประชุมกรรมการกำกับทิศ ศวสต30 กรกฎาคม 2561
30
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
circle
วัตถุประสงค์

ประชุมคณะทำงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุม คณะกรรรมการกำกับทิศ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชุมคณะกรรรมการกำกับทิศ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 185 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรรมการกำกับทิศ     สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 คน, โรงพยาบาลขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 คน, แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 1 คน, สำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 1 คน, ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 3 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 1 คน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 1 คน, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1 คน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 3 คน, หมู่ที่ 16 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 1 คน, ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 10 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 1 คน, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 2 คน, สำนักงานวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 คน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 1 คน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.อ.สุราษฎร์ธานี 1 คน, วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 คน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 1 คน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 คน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 1 คน, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวี 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค่าย อ.สวี จ.ชมพร 1 คน, รพ.สต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชมพร 1 คน, ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน, แกนนำชุมชน 1 คน, ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคีพัฒนา จ.ระนอง 1 คน, เทศบาลตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 1 คน, ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง 1 คน, เทศบาลเมืองบางริ้น จ.ระนอง 2 คน, องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง 1 คน, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  1 คน, สมาคมฯ 1 คน, ทีมสื่อ 1 คน, ศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคีพัฒนา จังหวัดระนอง 2 คน     ผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร หมู่ที่ 2 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 4 คน, หมู่ที่ 4 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 7 คน, หมู่ที่ 7 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 2 คน, หมู่ที่ 9 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 10 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 4 คน, หมู่ที่ 11 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 45 คน, หมู่ที่ 12 ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 2 คน, หมู่ที่ 14 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 2 คน, หมู่ที่ 12 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 3 คน, หมู่ที่ 10 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 1 คน, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 1 คน, หมู่ที่ 12 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 1 คน, ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 1 คน, , หมู่ที่ 2 ต.พระรักษ์ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 1 คน, , หมู่ที่ 5 ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 คน     ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผู้สูงอายุ ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 13 คน, หมู่ที่ 3 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 8 คน, ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 5 คน, เทศบาลตำบลบางนอน 2 คน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คน, ศูนย์ประชาสังคมจังหวัดระนอง 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 2 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 1 คน, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 3 คน, สคล.ใต้บน 2 คน, สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ นครศรีธรรมราช 1 คน, สมาคมประชาสังคมชุมพร 2 คน, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1 คน, สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 3 คน, เจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดสงขลา 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 2 คน, กองทุนสวัสดิการ 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 3 คน, หมู่ที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 1 คน, ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 1 คน, รพ.สต.มิตรภาพ 1 คน, เทศบาลเมืองบางริ้น 3 คน, ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางริ้น 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-