สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 15% งวดที่ 2

ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 15% งวดที่ 2

1 มิถุนายน 2561
hsmiscachsmiscac
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
652,174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 652,174.00 lock_open