สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ นักติดตามประเมินผลงานฯ

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

10 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 0.00 -
23 ส.ค. 61 ประชุมติดตามความก้าวหน้า ของหลักสูตร 0.00 -
9 ก.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุม ภาคใต้ 0.00 -
10 - 12 ต.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1 0.00 -
20 ต.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 0.00 -
20 ก.พ. 62 ติดตามความก้าวหน้านักประเมินภาคใต้ 0.00 -
25 ก.พ. 62 ติดตาม งานภาคเหนือ 0.00 -
11 - 13 มี.ค. 62 ประชุม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ 0.00 -
30 - 31 มี.ค. 62 ประชุมสรุป ติดตามงานประเมินผลโครงการ ภาคใต้ 0.00 -
11 - 12 มิ.ย. 62 ประชุม 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้