สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ส.ค. 61 รับฟังคำชี้แจงโครงการ 2 0.00 3,920.00
8 - 9 ก.ย. 61 กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening) 20 11,400.00 12,600.00
6 - 7 ต.ค. 61 กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening) 20 19,700.00 20,280.00
15 ต.ค. 61 กำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมิน (Scoping) และสำรวจความพร้อมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชน 20 6,700.00 11,250.00
20 - 21 ต.ค. 61 ศึกษาการกระจายรายได้ของคนในชุมชนที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน 20 19,700.00 20,280.00
9 - 10 ธ.ค. 61 ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างความสุขทางสุขภาพวะของชุมชน และหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนในอนาคต 20 22,050.00 20,280.00
18 ธ.ค. 61 รายงานความก้าวหน้า โครงการ ศวสต ร่วมกับสจรส.มอ. 10 0.00 5,800.00
5 - 6 ม.ค. 62 รวบรวมข้อมูลเชิงประมาณจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ 120 17,700.00 3,568.00
19 - 20 ม.ค. 62 ทบทวน และร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสุขภาวะของชุมชน 10 5,500.00 17,400.00
รวม 242 102,750.00 9 115,378.00