สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening)

กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening)

8 กันยายน 2561
น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากผู้นำและแกนนำชุมชนเพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงชี้แจงให้ชาวบ้านในชุมชนได้เข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. โทรนัดหมายกับผู้นำชุมชนและแกนนำชุมชนเพื่อนัดหมายวันเวลาในการลงพื้นที่ ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2561
2. เมื่อลงพื้นที่ชุมชน ได้นัดรวมกลุ่มกับผู้นำ แกนนำ และประชาชนในชุมชน เพื่อชี้แจงเป้าหมายและแนวทางในการประเมินสุขภาวะของชุมชน 3. พูดคุยและสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและแกนนำของชุมชน เพื่อศึกษารายละเอียดต่าง ๆ และข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่ได้จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ของชุมชน พบว่า
1. ได้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหมูบ้าน และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของชุมชน 2. ได้ทราบลักษณะการทำงานของคนในชุมชนและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่ผลิตขึ้นจากชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00 lock_open